Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

 
* ''Ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định.'' Nguồn gốc, nội dung, tính chất của ý thức xã hội do tồn tại xã hội quyết định; và khi tồn tại xã hội thay đổi, nhất là khi phương thức sản xuất thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi các yếu tố của ý thức xã hội với mức độ, nhịp điệu khác nhau. Khi trong tồn tại xã hội có sự phân chia giai cấp, ý thức xã hội cũng mang tính giai cấp. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội một cách đa dạng, phức tạp, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trung gian (lợi ích, tình cảm…).
*''Ý thức xã hội có tính độc lập tương đối trong mối quan hệ với tồn tại xã hội.''
*''Sự lạc hậu của ý thức xã hội''