Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từ [[tồn tại xã hội]] và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.