Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

 
=== Ý thức lý luận ===
''Ý thức lý luận hay hệ tư tưởng'' là những quan điểm, tư tưởng đã được khái quát hóa, hệ thống hóa dưới dạng các học thuyết về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo và khoa học. Ý thức lý luận phản ánh gián tiếp , mang tính tự giác, có khả năng chỉ ra được bản chất và mang tính giai cấp sâu sắc.
 
=== Quan hệ giữa tâm lý xã hội và hệ tư tưởng ===