Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

 
=== Ý thức xã hội thông thường ===
''Ý thức xã hội thông thường hay tâm lý xã hội'' bao gồm toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, thói quen, tập quán, truyền thống... của cộng đồng xã hội được hình thành một cách tự phát dưới tác động trực tiếp của cuộc sống hàng ngày, chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá. Tâm lý xã hội có đặc điểm:
 
* Có sức ỳ, nhất là đối với các phong tục, tập quán lạc hậu, lệ làng...