Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' là khái niệm triết học dùng để chỉ các mặt,hình các bộ phậnthái khác nhau của lĩnh vực tinh thần trong đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, [[truyền thống]]… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từra [[tồntrong tạiquá trình xã hội]] tồn tại và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 
== Tồn tại xã hội ==
Tồn tại xã hội là đời sống vật chất cùng những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội; có kết cấu bao gồm: hoàn cảnh địa lý, ([[điều kiện tự nhiên]]), điều kiện dân số và [[phương thức sản xuất]] vật chất.
 
== Kết cấu của ýÝ thức xã hội ==
 
=== ÝTâm thức xã hội thông thường ===
''Ý thức xã hội thông thường hay tâmTâm lý xã hội'' bao gồm toàn bộ những tình cảm, tâm trạng, thói quen, tập quán, truyền thống... của cộng đồng xã hội được hình thành một cách tự phát dưới tác động trực tiếp của cuộc sống hàng ngày, chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá. Ý thức xã hội thông thường tuy trình độ thấp nhưng có vai trò quan trọng ở chỗ, nhờ nó mà tri thức kinh nghiệm được hình thành,. đâyĐây là tiền đề quan trọng để hình thành các lý thuyết khoa học.
 
Tâm lý xã hội có đặc điểm:
* Phản ánh bề ngoài.
 
=== Ý thức lý luận ===
''Ý thức lý luận hay hệ tư tưởng (lý luận khoa học)'' là những quan điểm, tư tưởng đã được khái quát hóa, hệ thống hóa dưới dạng các học thuyết về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo và khoa học. Ý thức lý luận có khả năng phản ánh hiện thực khách quan một cách khái quát, sâu sắc và chính xác, vạch ra các mối liên hệ bản chất của các sự vật và hiện tượng; mang tính tự giác, có khả năng chỉ ra được bản chất và mang tính giai cấp sâu sắc.
 
Tâm lý xã hội tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho sự xâm nhập và phát huy ảnh hưởng của hệ tư tưởngluận và ngược lại, hệ tư tưởng gia tăng tính trí tuệ, định hướng cho sự hình thành của tâm lý xã hội. Lý luận cũng bị biến đổi tùy theo tâm lý xã hội ở nơi tiếp nhận nó.
=== Quan hệ giữa tâm lý xã hội và hệ tư tưởng ===
Tâm lý xã hội tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho sự xâm nhập và phát huy ảnh hưởng của hệ tư tưởng và ngược lại, hệ tư tưởng gia tăng tính trí tuệ, định hướng cho sự hình thành của tâm lý xã hội.
 
== Ý thức cá nhân ==
== Tính chất của ý thức xã hội ==
 
* ''Tính giai cấp:'' , trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội luôn mang tính giai cấp. Các giai cấp khác nhau có điều kiện sống, cơ sở kinh tế khác nhau nên thường có tư tưởng, quan điểm khác nhau. Tuy nhiên các giai cấp khác nhau cũng chia sẻ những quan điểm chung được toàn xã hội thừa nhận. Việc phân định tính giai cấp của một tư tưởng cụ thể chỉ là một cách tiếp cận chứ không thể xem là chân lý.
*''Ý thức xã hội mang tínhTính dân tộc do:'' các giai cấp trong cùng một dân tộc luôn chịu sự tác động của một số yếu tố chung (điều kiện tự nhiên, lịch sử…) và được thể hiện tập trung ở tâm lý xã hội.
*''Tính nhân loại,:'' những giá trị mang tính phổ biến toàn nhân loại và những nội dung, những vấn đề đòi hỏi mối quan tâm chung của cả nhân loại.
 
== Bản chất của ý thức xã hội ==