Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

== Tính chất của ý thức xã hội ==
 
* ''Tính giai cấp:'' trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp. Các giai cấp khác nhau có điều kiện sống, cơ sở kinh tế khác nhau nên thường có tư tưởng, quan điểm khác nhau. Tuy nhiên các giai cấp khác nhau cũng chia sẻ những quan điểm chung được toàn xã hội thừa nhận. Việc phân định tính giai cấp của một tư tưởng cụ thể chỉ là một cách tiếp cận của Marx và không nên bị lạm dụng.
*''Tính dân tộc:'' các giai cấp trong cùng một dân tộc luôn chịu sự tác động của một số yếu tố chung (điều kiện tự nhiên, lịch sử…) và được thể hiện tập trung ở tâm lý xã hội.
*''Tính nhân loại:'' những giá trị mang tính phổ biến toàn nhân loại và những nội dung, những vấn đề đòi hỏi mối quan tâm chung của cả nhân loại.