Khác biệt giữa các bản “Task (khoa học máy tính)”

(Thêm liên kết, sửa đổi hình ảnh)
 
=== Ví dụ ===
Trong ngôn ngữ lập trình [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]], hai khái niệm đơn vị công việc và đơn vị thực thi được gộp chung khi làm việc trực tiếp với các thread (luồng), nhưng được phân biệt rõ ràng trong Executor framework:<ref>{{Chú thích web|url=https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/executors.html|tựa đề=Executors|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=2020-11-15}}</ref> (Bản gốc tài liệu)
 
{{Quote|text=When you work directly with threads, a Thread serves as both a unit of work and the mechanism for executing it. In the executor framework, the unit of work and the execution mechanism are separate. The key abstraction is the unit of work, which is called a task.<ref>{{cite book |author-link = Joshua Bloch |first = Joshua |last = Bloch |title = Effective Java |edition = Third |page=[https://books.google.com/books?id=BIpDDwAAQBAJ&lpg=PT431&ots=LwbKdbR4_b&dq=%22the%20key%20abstraction%20is%20the%20unit%20of%20work%22&pg=PT431#v=onepage&q=%22the%20key%20abstraction%20is%20the%20unit%20of%20work%22&f=false p. 272], Item 68}}</ref>|sign=|source=}}
Khi làm việc trực tiếp với các thread, một thread sẽ hỗ trợ cả đơn vị công việc và cơ chế để thực thi chúng. Trong Executor framework, một đơn vị công việc và cơ chế thực thi (execution mechanism) được tách biệt với nhau. Từ "abstraction" là đơn vị công việc, và cũng được xem là một task
 
=== Thuật ngữ của IBM ===