Khác biệt giữa các bản “Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)”

{{tham khảo}}
 
== ThamLiên khảokết ngoài ==
* [http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky Thành viên Chính phủ qua các thời kỳ]
* [http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/chinhphu/chinhphuduongnhiem Chính phủ đương nhiệm]
{{Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}
{{Chính phủ Việt Nam khóa XIV}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Danh sách nhân vật Việt Nam|P]]