Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiếu đế”

*[[Đường Thương Đế|Đường Thiếu Đế]] (710) có thụy hiệu khác là [[Thương Đế]]
*[[Hậu Tấn Xuất Đế|Hậu Tấn Thiếu Đế]] (942-946) có thụy hiệu khác là [[Xuất Đế]]
*[[Tống Cung Đế|Nam Tống Thiếu Đế]] (1274-1276) có thụytôn hiệu khác là [[Cung Đế]]
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh