Khác biệt giữa các bản “Nổi dậy cộng sản Malaysia (1968–1989)”