Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
Tẩy trống trang
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Tẩy trống trang Lùi lại thủ công
__NOTOC__
<templatestyles src="Đức Anh/3/style.css" />
<h1 class='elegantshadow'></h1>
<templatestyles src="Đức Anh/Merry Christmas/style.css" />
 
<div class="window">
<div class="santa">
<div class="head">
<div class="face">
<div class="redhat">
<div class="whitepart"></div>
<div class="redpart"></div>
<div class="hatball"></div>
</div>
<div class="eyes"></div>
<div class="beard">
<div class="nouse"></div>
<div class="mouth"></div>
</div>
</div>
<div class="ears"></div>
</div>
<div class="body"></div>
</div>
</div>