Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[6]: '''a'''=(1,4,5,3,2,6,'''7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..5] ta được mảng '''a'''=(5,4,1,3,2,'''6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[5]: '''a'''=(12,4,21,3,'''5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..4] ta được mảng '''a'''=(4,3,1,2,'''5,6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[4]: '''a'''=(1,3,2,'''4,5,6,7''')
Người dùng vô danh