Khác biệt giữa các bản “Lã Mông”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Anonymous872020 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:800:441C:67DE:8FAE:9A67:EABE:5C8E)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Nhiều lần, Lã Mông còn giải được mối hiềm khích giữa vua quan Đông Ngô, góp phần giải quyến nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. Có lần Ngu Phiên khuyên can Tôn Quyền mà lời lẽ quá mạnh, bị Quyền đầy đi xa. Sau khi Lã Mông từ Kinh châu về Kiến Nghiệp biết được việc ấy, bèn
tha cho Ngu Phiên và cho đi theo mình.<ref>[[Tam quốc chí]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B757 quyển 57]: Phiên sổ phạm nhan gián tranh, Quyền bất năng duyệt, hựu tính bất hiệp tục, đa kiến báng hủy, tọa tỉ đan dương kính huyền. Lã Mông đồ thủ Quan Vũ,, xưng tật hoàn Kiến Nghiệp, dĩ phiên kiêm tri y thuật, thỉnh dĩ tự tùy, diệc dục nhân thử lệnh phiên đắc thích dã</ref>. Lại một lần, [[Lăng Thống]] oán hận Cam TrữNinh giết cha mình là [[Lăng Thao]], thường xảy ra xung đột. Khi Lã Mông mở yến tiệc trong nhà có cả hai người tới dự, Lăng Thống cầm đao múa kiếm định đâm Cam Ninh, [[Cam Ninh]] cũng múa kiếm đáp lại. Sợ không thể cứu vãn tình thế, cũng rút đao xông ra múa giữa hai người để cản. Vì thế, trận chém giết này mới không xảy ra<ref>[[Tam quốc chí]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B755 quyển 55]: Lăng Thống oán Ninh sát kì phụ Thao, Ninh thường bị Thống, bất dữ tương kiến. Quyền diệc mệnh Thống bất đắc thù chi. Thường ư Lã Mông xá hội, tửu hàm, thống nãi dĩ đao vũ. Ninh khởi viết:‘Ninh năng song kích vũ. Mông viết: trữ tuy năng, vị nhược mông chi xảo dã. Nhân thao đao trì thuẫn, dĩ thân phân chi</ref>.
 
Lã Mông cũng tỏ ra là người công minh, không vì thù riêng mà làm lỡ đến việc nước. Lúc đầu khi chưa được học, mỗi khi cần trình quân vụ gì thì Lã Mông đều tùy tiện dùng ký hiệu trong thư. Việc làm này bị thái thú Gian Hạ [[Thái Di]] khinh thường. Lúc thái thú Dự Chương [[Cố Thiệu]] mất, Tôn Quyền hỏi về người sẽ kế thừa chức ấy, Lã Mông không ngần ngại tiến cử Thái Di. Tôn Quyền khen ông và so sánh ông với tướng quốc của nước Tấn thời xưa là Kì Hề<ref>Sống vào thời Xuân Thu. Lúc ông sắp mất, Tấn hầu hỏi về người kế chức, ông không ngần ngại tiến cử người thuộc gia tộc vốn có tư thù với mình</ref> và trọng dụng Thái Di<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B754 Tam Quốc chí, quyển 54]: Mông thiểu bất tu thư truyền, mỗi trần đại sự, thường khẩu chiêm vi tiên sơ. Thường dĩ bộ khúc sự vi Giang Hạ thái thủ thái di sở bạch, Mông vô hận ý. Cập Dự Chương thái thủ Cố Thiệu tốt, Quyền vấn sở dụng, Mông nhân tiến Di phụng chức giai lại, Quyền tiếu viết: Quân dục vi Kì Hề da? ư thị dụng chi</ref>.