Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Cher”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{Dự án LGBT|chất lượng=CL|độ quan trọng=cao|trạng thái=mở}}
{{Dự án Hoa Kỳ|chất lượng=CL|độ quan trọng=trung bình|trạng thái=mở}}
}}
{{Dự án truyền hình|chất lượng =CL|độ quan trọng = trung bình}}}}
{{bài dịch|en|Cher|phiên bản=712552168|phiên bản Việt=23421599|[[Thành viên:Damian Vo|Damian Vo]] dịch ngày 03 tháng 04 năm 2016}}
{{Chọn lọc}}