Khác biệt giữa các bản “Mỵ Châu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Theo [[An Nam chí lược]] - Quyển I: ''"Cổ tích"'':
:''Việt Vương thành, tục gọi là thành Khả Lũ, có một cái ao cổ, Quốc vương mỗi năm lấy ngọc châu, dùng nước ao ấy rửa thì sắc ngọc tươi đẹp. Sách'' Giao Châu Ngoại vực ký ''chép:'' "Hồi xưa, chưa có quận huyện, thì Lạc điền tùy theo [[thủy triều]] lên xuống mà cày cấy. Người cày ruộng ấy gọi là Lạc dân, người cai quản dân gọi là Lạc vương, người phó là Lạc tướng, đều có ấn bằng đồng và dải sắc xanh làm huy hiệu". ''Vua nước Thục thường sai con đem 3 vạn binh, đi chinh phục các Lạc tướng, nhân đó cử giữ đất Lạc mà tự xưng là [[An Dương Vương|An Dương vương]].
:''Triệu Đà cử binh sang đánh. Lúc ấy có một vị thần tên là [[Cao Lỗ|Cao Thông]] xuống giúp An Dương vương, làm ra cái nỏ thần, bắn một phát giết được muôn người. Triệu Đà biết địch không lại với An Dương vương, nhân đó trú lại huyện [[Vũ Ninh (bộ)|Võ Ninh]], khiến Thái tử [[Trọng Thủy|Thủy]] làm chước tá hàng để tính kế về sau. Lúc Cao Thông đi, nói với An Dương vương rằng:'' "Hễ giữ được cái nỏ của ta, thì còn nước, không giữ được thì mất nước". ''An Dương vương có con gái tên là Mị Châu, thấy Thái tử Thủy lấy làm đẹp lòng, rồi hai người lấy nhau. Mị Châu lấy cái nỏ thần cho Thủy xem, Thủy xem rồi lấy trộm cái lẩy nỏ mà đổi đi. Về sau [[Triệu Vũ Vương|Triệu Đà]] kéo quân tới đánh thì [[An Dương Vương|An Dương vương]] bại trận, cầm cái sừng tê vẹt được nước vào biển đi trốn, nên Triệu Đà chiếm cả đất của An Dương vương. Nay ở huyện Bình Địa, dấu tích cung điện và thành trì của An Dương vương hãy còn.''
 
Câu chuyện về Mị Châu nổi tiếng kể từ sau khi [[Đại Việt Sử ký Toàn thư]] ghi chép, với một điển tích gọi là ''"Rải lông ngỗng"''. Tra cứu cả [[Đại Việt sử lược]] cùng [[An Nam chí lược]], hai quyển sử biên niên có niên đại thời [[nhà Trần]], đều không thấy chi tiết này, dĩ nhiên cũng đều không ghi chép kết cục của Mị Châu, và càng không có chi tiết [[An Dương vương]] giết chết Mị Châu. Cả Đại Việt sử lược cùng An Nam chí lược đều ở thời trước ''Toàn thư'' (ghi chép thời [[nhà Lê Sơ]]), nếu ''"Rải lông ngỗng"'' thực sự có và phổ biến, hoặc đáng tin, thì dĩ nhiên phải được ghi chép mới phải.