Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Hành pháp trong [[Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa]] Việt Nam là một bộ phận của quyền lực nhà nước, trong đó các cơ quan nhà nước thực hiện quyền hành pháp trên cơ sở một hệ thống thể chế pháp lý nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 
== Nội dung ==
 
== Các quyền hành pháp ==