Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”