Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
| style="background-color: {{period color|neogene}};"|<small>[[Neogen]]</small>
| style="background-color: {{period color|pliocene}};"|<small>[[Thế Pliocen |Pliocen]]</small>
| style="background-color: rgb(254,250,200);"|<small>[[Tầng PiacenziaPiacenza |PiacenziaPiacenza]]</small>
| 2.58
| 3.60