Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Ngày [[11 tháng 9]] năm [[1989]], chuyển xã Hữu Liên từ huyện [[Chi Lăng]] về huyện Hữu Lũng quản lý.
 
Ngày [[211 tháng 111]] năm [[20192020]], sáp nhập xã Đô Lương vào xã Vân Nham, sáp nhập xã Thiện Kỵ và Tân Lập thành xã Thiện Tân.<ref name ="NQ818">[{{Chú thích web|url=https://luatvietnamthuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghiNghi-quyet-818-nqNQ-ubtvqh14UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinhthuoc-langtinh-sonLang-178940Son-d1430538.html/aspx|tựa đề=Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14] năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Huyện Hữu Lũng có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.