Khác biệt giữa các bản “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21”

Không in đậm bừa bãi nha
Thẻ: Lùi lại thủ công
(Không in đậm bừa bãi nha)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 (27)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 28 tháng 3 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3 (28)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 4 tháng 4 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 (29)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 11 tháng 4 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3 (31)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 25 tháng 4 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3 (32)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 2 tháng 5 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3 (33)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 9 tháng 5 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3 (35)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 23 tháng 5 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3 (36)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 30 tháng 5 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3 (37)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 6 tháng 6 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 4 (40)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 27 tháng 6 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 4 (41)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 4 tháng 7 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4 (42)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 11 tháng 7 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 4 (44)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 25 tháng 7 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 4 (45)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 1 tháng 8 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 4 (46)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 8 tháng 8 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4 (48)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 22 tháng 8 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 4 (49)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 29 tháng 8 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4 (50)''' ====
'' Phát sóng: Ngày 5 tháng 9 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
=== Vòng thi quý ===
 
==== '''Quý 1 (13)''' ====
''Phát sóng: Ngày 20 tháng 12 năm 2020''
 
|}
 
==== '''Quý 2 (26)''' ====
''Phát sóng: 21 tháng 3 năm 2021''
 
|}
 
==== '''Quý 3 (39)''' ====
''Phát sóng: Ngày 20 tháng 6 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"
|}
 
==== '''Quý 4 (52)''' ====
''Phát sóng: Ngày 19 tháng 9 năm 2021''
{| class="wikitable" width="85%"