Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuy Phước”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[24 tháng 8]] năm [[1981]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 41-HĐBT, theo đó chia huyện Phước Vân thành hai huyện lấy tên là huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh. Huyện Tuy Phước gồm 12 xã: Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Long, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-41-HDBT-thanh-lap-huyen-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43116.aspx|title=Quyết định 41-HĐBT về việc thành lập huyện thuộc tỉnh Nghĩa Bình|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref>
 
Ngày [[23 tháng 9]] năm [[1981]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 80-HĐBT<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-80-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43139.aspx/ Quyết định 80-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình]</ref>. Theo đó:
Ngày [[23 tháng 9]] năm [[1981]], chia xã Phước Long thành hai xã lấy tên xã Phước Long và xã Phước Thạnh; chia xã Phước Thành thành ba xã lấy tên là xã Canh Hiển, Canh Vinh và Phước Thành; sáp nhập xã Canh Hiển và xã Canh Vinh của huyện Tuy Phước vào huyện Vân Canh.
* Chia xã Phước Long thành hai xã lấy tên xã Phước Long và xã Phước Thạnh
*Chia xã Phước Thành thành ba xã lấy tên là xã Canh Hiển, Canh Vinh và Phước Thành
*Sáp nhập xã Canh Hiển và xã Canh Vinh của huyện Tuy Phước vào huyện Vân Canh.
 
Ngày [[3 tháng 7]] năm [[1986]], sáp nhập xã Phước Thạnh của huyện Tuy Phước vào thị xã Quy Nhơn (nay là thành phố Quy Nhơn) và đổi tên xã Phước Thạnh thành xã Nhơn Thạnh (nay là 2 phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu).
43.071

lần sửa đổi