Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[12 tháng 3]] năm [[1987]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 52-HĐBT<ref name=52HDBT>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-52-HDBT-chia-mot-so-xa-lap-thi-tran-cua-cac-huyen-Ba-To-Duc-Pho-Mo-Duc-Phu-Cat-Son-Tinh-Tuy-Phuoc-thanh-pho-quy-nhon-tinh-nghia-binh/37311/noi-dung.aspx Quyết định 52-HĐBT chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Phù Cát, Sơn Tịnh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình]</ref>, theo đó thành lập thị trấn Tuy Phước (thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Phước) trên cơ sở sáp nhập 543,82 ha diện tích tự nhiên và 8.413 nhân khẩu của xã Phước Nghĩa; 36 ha diện tích tự nhiên và 365 nhân khẩu của xã Phước Long.
 
Năm [[1989]], huyện Tuy Phước thuộc tỉnh Bình Định vừa được tái lập.<ref>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-phan-vach-dai-gioi-hanh-chinh-cua-cac-tinh-Nghia-Binh-Phu-Khanh-va-Binh-Tri-Thien-42792.aspx Nghị quyết phân vạch địa giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 7]] năm [[1994]], chia xã Phước Thành thành hai xã lấy tên xã Phước Thành và xã Phước Mỹ; thành lập thị trấn Diêu Trì trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phước Long.