Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| rowspan="7" style="background-color: {{period color|quaternary}};" | [[:Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ |Đệ Tứ]]
| rowspan="3" style="background-color: {{period color|holocene}};" | [[Thế Holocen |Holocen]]
| style="background-color: {{period color|meghalayan}};" | [[Tầng Meghalaya |Meghalaya]]
| 0
| 4,250