Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

* [[Vũ Đế]]
* [[Vũ Tử]]
* [[Vũ Hầu (thụy hiệu)|Vũ Hầuhầu]]
* [[Hiếu Vũ Đế]]
* [[Văn Vũ vương]]
* [[Trung Vũ bá]]
* [[Trung Vũ nam]]
* [[Tề Trung Vũ Vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh