Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{| class= "wikitable float-right" width="10%" rules="all" style="float:right; border:1px solid #000000; margin-left:20px; font-size:90%;"
! colspan="5"|Các phân vị [[Kỷ Đệ Tứ]]
|-
! [[Hệ (địa tầng)|Hệ]]/<br>[[Kỷ (địa chất)|Kỷ]]
! [[Thống (địa tầng)|Thống]]/<br>[[Thế (địa chất)|Thế]]
! [[Bậc (địa tầng)|Bậc]]/<br>[[Kỳ (địa chất)|Kỳ]]
! colspan="2" | [[Tuổi]] <br>([[Kiloannum |Ka]] @2000)
|-
| rowspan="7" style="background-color: {{period color|quaternary}};" | [[:Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ |Đệ Tứ]]
| 4,250
|-
| style="background-color: {{period color|northgrippian}};" | [[Tầng NorthgrippiaNorthgrip |NorthgrippiaNorthgrip]]
| 4,250
| 8,236
|-
| style="background-color: {{period color|greenlandian}};" | [[Tầng GreenlandiaGreenland |GreenlandiaGreenland]]
| 8,236
| 11,70