Khác biệt giữa các bản “Cách mạng Tháng Tám”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Sodovtp (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Volga
Thẻ: Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của Sodovtp (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Volga)
Thẻ: Lùi tất cả
Với thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần 1 [[thế kỷ]] tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ [[quân chủ chuyên chế]] hơn 1000 năm, lập nên nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] từ chỗ phải hoạt động bí mật và bất hợp pháp trở thành một [[đảng cầm quyền]] hoạt động công khai.
 
Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1946, Việt Nam diễn ra cuộc [[bầu cử]] đầu tiên trong lịch sử, bầu ra [[quốc hội]] đầu tiên.
Sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1946, Việt Nam diễn ra cuộc [[bầu cử]] đầu tiên trong lịch sử, bầu ra [[quốc hội]] đầu tiên. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ Việt Nam có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.<ref>http://quochoi.vn/70qhvn/lichsuQHVN/Pages/quoc-dan-dai-hoi-tan-trao.aspx?itemID=30510</ref>
 
 
Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công khẳng định vị thế lãnh đạo của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] với phong trào giải phóng dân tộc.