Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Giám mục Việt Nam”

Không liên quan đến "cơ quan chính"
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không liên quan đến "cơ quan chính")
|leader_title = Chủ tịch
|leader_name = Tổng Giám mục [[Giuse Nguyễn Chí Linh]]
|main_organ = Ban thường vụ Gồm:
Chủ Tịch
 
Tổng Giám mục [[Giuse Nguyễn Chí Linh]]
 
Phó Chủ Tịch
 
Tổng Giám mục [[Giuse Nguyễn Năng]]
 
Tổng Thư Ký
 
Giám Mục [[Phêrô Nguyễn Văn Khảm]]
 
Phó Tổng Thư Ký
Tổng Giám mục [[Giuse Vũ Văn Thiên]]
|parent_organization =
|affiliations =