Khác biệt giữa các bản “Mèo rừng”

Thẻ: Xóa chú thích
|[[File:Felis_silvestris_Vadmacska.jpg|thumb]]
|-- style="vertical-align: top;"
|'''[[Felis silvestris caucasica|Mèo rừng Caucasica]]''' (''F. s. caucasica'') [[Konstantin Satunin|Satunin]], 1905; {{small|syn. ''trapezia'' Blackler, 1916}}
|[[File:MSU V2P2 - Felis silvestris caucasica painting.png|thumb]]
|-- style="vertical-align: top;"
73

lần sửa đổi