Khác biệt giữa các bản “Giới tính thứ ba”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[Sinh học]] xác định xem nhiễm sắc thể và giải phẫu của con người [[Giới tính|quan hệ tình dục]] là [[Giống đực|nam]], [[Giống cái|nữ]], hoặc một trong những phổ biến [[Rối loạn phát triển giới tính|biến thể]] về vấn đề [[Dị hình giới tính|dị hình lưỡng tính]] có thể tạo ra một mức độ mơ hồ giới tính gọi là [[liên giới tính]].<ref name="Money">{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/manwomanboygirl00mone|title=Man & Woman Boy & Girl. Differentiation and dimorphism of gender identity from conception to maturity|last=Money|first=John|last2=Ehrhardt, Anke A.|publisher=The Johns Hopkins University Press|year=1972|isbn=978-0-8018-1405-1|location=USA|url-access=registration}}</ref><ref name="Dreger">{{Chú thích sách|title=Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex|last=Domurat Dreger|first=Alice|publisher=Harvard University Press|year=2001|isbn=978-0-674-00189-3|location=USA}}</ref> Tuy nhiên, trạng thái xác định cá nhân là hoặc được xã hội xác định là đàn ông, phụ nữ hay người khác thường được xác định bởi [[bản dạng giới]] và [[Thể hiện giới tính|vai trò giới]] trong văn hóa cụ thể mà họ sống. Không phải tất cả các nền văn hóa đã xác định nghiêm ngặt vai trò giới tính.<ref name="LeBow">LeBow, Diana, ''Rethinking Matriliny Among the Hopi'', p.8.</ref><ref name="Schlegel">Schlegel, Alice, ''Hopi Gender Ideology of Female Superiority'', in ''Quarterly Journal of Ideology: "A Critique of the Conventional Wisdom"'', vol. VIII, no. 4, 1984, pp.44–52</ref><ref name="Juettner">100 Native Americans Who Shaped American History, Juettner, 2007.</ref>
 
Trong các nền văn hóa khác nhau, giới tính thứ ba hoặc thứ tư có thể đại diện hoặc tượng trưng cho những điều rất khác nhau. Đối với người Hawaii bản địa và người Tahiti, ''Māhū'' là một trạng thái trung gian giữa nam và nữ, hay "một người có giới tính không xác định".<ref name="vargas2015">{{Chú thích web|url=http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/men-women-pacific|tựa đề=The men-women of the Pacific|tác giả=Llosa|tên=Mario Vargas|lk tác giả=Mario Vargas Llosa|website=tate.org.uk|nhà xuất bản=[[Tate Britain]]|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20150402100743/http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/men-women-pacific|ngày lưu trữ=ngày 2 tháng 4 năm 2015}}</ref> Một số [[Người Mỹ bản địa tại Hoa Kỳ|người Mỹ bản địa]] [[Người Navajo|Diné]] truyền thống ở Tây Nam Hoa Kỳ thừa nhận một phổ gồm bốn giới tính: phụ nữ nữ tính, phụ nữ nam tính, đàn ông nữ tính và đàn ông nam tính.<ref name="Estrada">{{Chú thích tạp chí|last=Estrada|first=Gabriel S|year=2011|title=Two Spirits, Nádleeh, and LGBTQ2 Navajo Gaze|url=http://nativeout.com/wp-content/uploads/2013/09/Two-Spirits-Nadleeh-and-Navajo-LGBTQ2-Gaze.pdf|journal=American Indian Culture and Research Journal|volume=35|issue=4|pages=167–190|doi=10.17953/aicr.35.4.x500172017344j30}}</ref> Thuật ngữ "giới tính thứ ba" cũng đã được sử dụng để mô tả các hijras của [[Ấn Độ]] ,<ref name="agrawal1997">{{Chú thích tạp chí|last=Agrawal|first=A.|year=1997|title=Gendered Bodies: The Case of the 'Third Gender' in India|journal=Contributions to Indian Sociology|volume=31|issue=2|pages=273–297|doi=10.1177/006996697031002005}}</ref>, những người đã đạt được danh tính pháp lý, [[fa'afafine]] của Polynesia và các trinh nữ đã tuyên thệ ở Albania.<ref name="Young">Young, Antonia (2000). ''Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins.'' {{ISBN|1-85973-335-2}}</ref>
 
Mặc dù được tìm thấy trong một số nền văn hóa ngoài phương Tây, các khái niệm về vai trò giới "thứ ba", "thứ tư" và "hơn nữa" vẫn còn hơi mới đối với văn hóa phương Tây và tư tưởng khái niệm.<ref>McGee, R. Jon and Richard L. Warms 2011 Anthropological Theory: An Introductory History. New York, McGraw Hill.</ref> Khái niệm này rất có thể được chấp nhận trong các tiểu văn hóa [[LGBT]] hoặc queer hiện đại. Trong khi các học giả phương Tây chính thống, đáng chú ý là các nhà nhân chủng học, những người đã cố gắng viết về các đạo ''tặc'' Nam Á hay "biến thể giới" của người Mỹ bản địa và những người có ''hai hồn phách'', thì thường tìm cách hiểu thuật ngữ "giới tính thứ ba" chỉ bằng ngôn ngữ của LGBT hiện đại cộng đồng, các học giả khác, đặc biệt là các học giả bản địa, nhấn mạnh rằng sự thiếu hiểu biết về văn hóa và bối cảnh của các học giả chính thống đã dẫn đến sự xuyên tạc rộng rãi về những người thuộc giới tính thứ ba, cũng như sự xuyên tạc về các nền văn hóa trong câu hỏi, bao gồm việc có hay không khái niệm này có thực sự áp dụng cho những nền văn hóa trên.<ref>{{Chú thích web|url=http://rspas.anu.edu.au/papers/pah/theravada.html|tựa đề=Asia and the Pacific – ANU|ngày truy cập=ngày 27 tháng 12 năm 2014}}</ref><ref name="Pember">{{Chú thích web|url=https://rewire.news/article/2016/10/13/two-spirit-tradition-far-ubiquitous-among-tribes/|tựa đề='Two Spirit' Tradition Far From Ubiquitous Among Tribes|tác giả=Pember|tên=Mary Annette|ngày=Oct 13, 2016|nhà xuất bản=[[Rewire (website)|Rewire]]|ngày truy cập=Oct 17, 2016|trích dẫn=Unfortunately, depending on an oral tradition to impart our ways to future generations opened the floodgates for early non-Native explorers, missionaries, and anthropologists to write books describing Native peoples and therefore bolstering their own role as experts. These writings were and still are entrenched in the perspective of the authors who were and are mostly white men.}}</ref><ref name="de Vries 2009">{{Chú thích sách|title=Encyclopedia of gender and society|last=de Vries|first=Kylan Mattias|date=2009|publisher=SAGE|isbn=9781412909167|editor-last=O'Brien|editor-first=Jodi|location=Los Angeles|page=64|chapter=Berdache (Two-Spirit)|quote=[''Two-Spirit''] implies that the individual is both male and female and that these aspects are intertwined within them. The term moves away from traditional Native American/First Nations cultural identities and meanings of sexuality and gender variance. It does not take into account the terms and meanings from individual nations and tribes.... Although ''two-spirit'' implies to some a spiritual nature, that one holds the spirit of two, both male and female, traditional Native Americans/First Nations peoples view this as a Western concept.|accessdate =ngày 6 tháng 3 năm 2015|chapter-url=https://books.google.com/books?id=_nyHS4WyUKEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0}}</ref><ref name="Kehoe">{{Chú thích web|url=https://www.saa.org/publications/saabulletin/16-2/saa14.html|tựa đề=Appropriate Terms|tác giả=Kehoe|tên=Alice B.|lk tác giả=Alice Beck Kehoe|ngày=2002|website=SAA Bulletin|nhà xuất bản=Society for American Archaeology 16(2), [[UC-Santa Barbara]]|doi=|issn=0741-5672|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20041105120021/https://www.saa.org/publications/saabulletin/16-2/saa14.html|ngày lưu trữ=2004-11-05|ngày truy cập=2019-05-01|trích dẫn=At the conferences that produced the book, ''Two-Spirited People'', I heard several First Nations people describe themselves as very much unitary, neither "male" nor "female," much less a pair in one body. Nor did they report an assumption of duality within one body as a common concept within reservation communities; rather, people confided dismay at the Western proclivity for dichotomies. Outside Indo-European-speaking societies, "gender" would not be relevant to the social personae glosses "men" and "women," and "third gender" likely would be meaningless. The unsavory word "berdache" certainly ought to be ditched (Jacobs et al. 1997:3-5), but the urban American neologism "two-spirit" can be misleading.}}</ref>
73

lần sửa đổi