Khác biệt giữa các bản “Tầm nhìn lãnh đạo”

Tầm nhìn có vai trò rất quan trọng đối với người lãnh đạo và hoạt động lãnh đạo. Tầm nhìn là yếu tố cơ bản tạo nên người lãnh đạo vì người lãnh đạo xác lập tầm nhìn, kiến tạo cảm hứng đến số đông về tầm nhìn và đam mê cống hiến, hành động để thực hiện mục tiêu, con đường đã chọn. Tầm nhìn đúng đắn, kịp thời, sâu sắc là yếu tố cơ bản đầu tiên tạo ra quyền lực của người lãnh đạo.
== Bài liên quan ==
* [[Tư duy chiến lược|Tư duy chiến lược]]
* [[Tầm nhìn lãnh đạo|'''Tầm nhìn lãnh đạo''']]
 
== Chú thích ==