Khác biệt giữa các bản “Pete Buttigieg”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{s-ttl | title = [[Danh sách các thị trưởng của South Bend, Indiana|Thị trưởng]] [[South Bend, Indiana|South Bend]] | years = 1 tháng 1 năm 2012 – 1 tháng 1 năm 2020}}
{{s-aft | after = [[James Mueller (thị trưởng)|James Mueller]]}}
{{s-bef | before = [[Elaine Chao]]}}
{{s-ttl | title = [[Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ]] | years = 2 tháng 2 năm 2021 – nay}}
{{s-inc}}
{{s-prec|usa}}
{{s-bef|before=vacant|as=[[Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ|Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị]]}}
{{s-ttl|title=[[Thứ tự ưu tiên của Hoa Kỳ]]<br>''{{small|làm Bộ trưởng Giao thông}}''|years=}}
{{s-aft|after=vacant|as=[[Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ|Bộ trưởng Năng lượng]]}}
|-
{{s-prec|us-pres}}
{{s-bef|before=[[Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ|Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị]]<br>{{small|trống}}}}
{{s-ttl|title=Thứ 14 trong dòng}}
{{s-aft|after=[[Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ|Bộ trưởng Năng lượng]]<br>{{small|trống}}}}
{{s-end}}
 
{{Authority control}}