Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Biden confirmations”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! {{nowrap|25 tháng 1 năm 2021}}<br/>[[File:Janet Yellen official Federal Reserve portrait.jpg|x80px]]<br/>[[Janet Yellen|Janet<br/>Yellen]]<br/>''[[Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ|Ngân khố]]''<br/>84–15
! {{nowrap|26 tháng 1 năm 2021}}<br/>[[File:Antony Blinken.jpg|x80px]]<br/>[[Antony Blinken|Antony<br/>Blinken]]<br/>''[[Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ|Ngoại giao]]''<br/>78–22
! {{nowrap|2 tháng 2 năm 2021}}<br/>[[File:Pete Buttigieg by Gage Skidmore.jpg|x80px]]<br/>[[Pete Buttigieg|Pete<br/>Buttigieg]]<br/>''[[Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ|Giao thông]]''<br/>TBD86–13
! {{nowrap|2 tháng 2 năm 2021}}<br/>[[File:S2-official-bio-web.jpg|x80px]]<br/>[[Alejandro Mayorkas|Alejandro<br/>Mayorkas]]<br/>''[[Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ|Nội địa]]''<br/>TBD56–43
! {{nowrap|TBD}}<br/>[[File:Deb Haaland, official portrait, 116th Congress (cropped).jpg|x80px]]<br/>[[Deb Haaland|Deb<br/>Haaland]]<br/>''[[Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ|Nội vụ]]''<br/>TBD
! {{nowrap|TBD}}<br/>[[File:Tom Vilsack, official USDA photo portrait.jpg|x80px]]<br/>[[Tom Vilsack|Tom<br/>Vilsack]]<br/>''[[Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ|Nông nghiệp]]''<br/>TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| style="background:#d3d3d3" | ''Không bỏ phiếu''
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| style="background:#D3D3D3"| ''Không bỏ phiếu''
| TBD
| style="background:#D3D3D3"| ''Không bỏ phiếu''
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| Thuận
| TBDThuận
| TBDThuận
| TBD
| TBD
| style="background:#ffdd88" | Chống
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
| Thuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBDThuận
| style="background:#ffdd88" | Chống
| TBD
| TBD
| TBD
* [https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00006 Yellen]
* [https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00007 Blinken]
* [https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00011 Buttigieg]
}}