Khác biệt giữa các bản “Days (phim)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm bản mẫu Chất lượng dịch
{{Chờ xóa (dịch máy)}}
{{Infobox film1
| name = Nhật tử