Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wade-Giles”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
{{Chinese|c={{linktext|威|翟|式|拼音}}|w=Wei<sup>1</sup> Chai<sup>2</sup> Shih<sup>4</sup><br/>PinPi’n<sup>1</sup>-yin<sup>1</sup>
|p=Wēi-Zhái Shì Pīnyīn
|mi={{IPAc-cmn|wei|1|-|zh|ai|2|-|shi|4|-|p|in|1|.|yin|1}}
|t2={{linktext|威妥瑪拼音}}|s2={{linktext|威妥玛拼音}}
|bpmf2=ㄨㄟ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄊㄨㄛˇ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄇㄚˇ<br/>ㄆㄧㄣ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄧㄣ
|w2=Wei<sup>1</sup> ToTo’<sup>3</sup>-ma<sup>3</sup> PinPi’n<sup>1</sup>-yin<sup>1</sup>
|p2=Wēi Tuǒmǎ Pīnyīn
|tp2=Wei Tuǒmǎ Pinyin
|t3={{linktext|韋|氏|拼音}}
|s3={{linktext|韦|氏|拼音}}
|bpmf3=ㄨㄟˊ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄕˋ<br/>ㄆㄧㄣ&nbsp;&nbsp;&nbsp;ㄧㄣ|w3=Wei<sup>2</sup> Shih<sup>4</sup> PinPi’n<sup>1</sup>-yin<sup>1</sup>
|p3=Wéi Shì Pīnyīn
|tp3=Wéi Shìh Pinyin