Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên đế (thụy hiệu)”