Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuận Thánh Hoàng hậu”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Đường Cao Tổ]] [[Đậu phu nhân (Đường Cao Tổ)|Thuận Thánh hoàng hậu]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Thái Mục Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng gọi là Thái Mục hoàng hậu, có các thụy hiệu khác như: [[Mục hoàng hậu]] hay [[Thần hoàng hậu]])
*[[Đường Thái Tông]] [[Trưởng Tôn hoàng hậu|Thuận Thánh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Văn Đức Thuận Thánh Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là [[Văn Đức hoàng hậu]], được sử sách mệnh danh là Thiên Cổ Hiền Hậu)
*[[Đường Cao Tông]] [[Võ Tắc Thiên|Thuận Thánh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tắc Thiên Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó có khi cũng gọi là [[Thiên hoàng hậu|Tắc Thiên hoàng hậu]], có thụy hiệu khác là Đại Thánh Hoàng Hậu, sau này xưng đế có các đế hiệu như: [[Thánh Thần Đế]], [[Đại Thánh Đế]] hay Thiên Hậu Thánh Đế)
*[[Đường Trung Tông]] [[Triệu vương phi (Đường Trung Tông)|Thuận Thánh hoàng hậu]] (truy phong, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hòa Tư Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó đôi khi cũng gọi là [[Tư hoàng hậu|Hòa Tư hoàng hậu]], có thụy hiệu khác là [[Cung hoàng hậu]])
*[[Đường Duệ Tông]] [[Lưu hoàng hậu (Đường Duệ Tông)|Thuận Thánh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Túc Minh Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng được gọi là [[Túc Minh hoàng hậu]])
Người dùng vô danh