Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

→‎Lịch sử: AlphamaEditor using AWB
(→‎Lịch sử: AlphamaEditor using AWB)
Cuối năm [[1975]], huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước hợp nhất thành huyện Phước Vân, thuộc tỉnh Nghĩa Bình.
 
Ngày [[24 tháng 8]] năm [[1981]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 41-HĐBT, theo đó chia huyện Phước Vân thành hai huyện lấy tên là huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh. Huyện Tuy Phước gồm 12 xã: Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Long, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-41-HDBT-thanh-lap-huyen-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43116.aspx|title=Quyết định 41-HĐBT về việc thành lập huyện thuộc tỉnh Nghĩa Bình|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|accessdate =}}</ref>
 
Ngày [[23 tháng 9]] năm [[1981]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 80-HĐBT<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-80-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43139.aspx/ Quyết định 80-HĐBT phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Nghĩa Bình]</ref>. Theo đó: