Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa ước Giáp Thân (1884)”