Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

Cập nhật số liệu giảng viên và sinh viên
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Cập nhật số liệu giảng viên và sinh viên)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| web = {{url|http://ueb.edu.vn/}}
| hiệu phó = PGS.TS. Nguyễn Anh Thu<br>PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân<br>TS. Phạm Minh Tuấn
| giảng viên = 118154 <ref name = "nhan luc">{{chú thích web|url=http://vnu.edu.vn/home/?C1958|title=Nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội}}</ref>
| nhân viên = 239119
| sinh viên đại học = 1.9526000
}}