Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Halogen”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 1.55.205.189 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 14HCl -> 3Cl<sub>2</sub> + 2KCl + 2CrCl<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O
 
MnO<sub>2</sub> + 4HCl -t<sup>o</sup>(ánh sáng)> Cl<sub>2</sub> + MnCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O
 
CaOCl<sub>2</sub> + 2HCl -> CaCl<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O
2KBr + MnO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> -> MnSO<sub>4</sub>+K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Br<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O
 
2AgBr -(ánhnhiệt sángđộ cao)-> 2Ag + Br<sub>2</sub>
 
4HBr + O<sub>2</sub> -> 2H<sub>2</sub>O + 2Br<sub>2</sub>
Người dùng vô danh