Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| style="text-align:center;" | 6.23
|Khu nhà tập thể cán bộ<br /> Khoa Ngoại ngữ<br /> Trung tâm Ngoại ngữ
| <ref name="JICAREPORT">{{Chú thích web|url=https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12176186.pdf|tựa đề=Khảo sát chuẩn bị dự án Tăng cường Đại học Cần Thơ – Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến}}</ref>
|-
|2
| style="text-align:center;" | 80.95
|Trụ sở chính<br /> Các đơn vị đào tạo (khoa/viện/trường)<br /> Các nhà học - nhà thi đấu TDTT<br /> Các khu phục vụ và ký túc xá sinh viên
| <ref name="JICAREPORT" />
|-
|3
| style="text-align:center;" | 0.55
|Trung tâm Ngoại ngữ<br /> Trung tâm Công nghệ Phần mềm<br /> Trung tâm Điện tử - Tin học (khoa CNTT&TT, Đại học Cần Thơ)<br /> Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ (CTU Tech)<ref>Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ (CTU Tech) được thành lập mới trên cơ sở bộ phận bán hàng trực thuộc trung tâm Điện tử - Tin học (khoa CNTT&TT, Đại học Cần Thơ)</ref>
| <ref name="JICAREPORT" />
|
|-
|4
| style="text-align:center;" | 111.29
|Khoa Phát triển Nông thôn<br /> Khu bảo tồn đa dạng sinh học<br /> Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh<br />
| <ref name="JICAREPORT" />
|
|-
|5
| style="text-align:center;" | 15.57
|Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
| <ref>{{Chú thích web|url=https://www.ctu.edu.vn/tin-tuc/2705-le-khanh-thanh-trung-tam-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-ung-dung-va-chuyen-giao-cong-nghe-dai-hoc-can-tho-tai-mang-den.html|tựa đề=Lễ khánh thành "Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Đại học Cần Thơ" tại Măng Đen}}</ref>
|
|-
|2
| style="text-align:center;" | 17.11
|Trung tâm nghiên cứu thủy sản nước lợ - mặn
| <ref name="JICAREPORT" />
|
|-
|3
| style="text-align:center;" | 2.37
|Trung tâm nghiên cứu thủy sản công nghệ cao
| <ref name="JICAREPORT" />
|
|-
|4
| style="text-align:center;" | 0.03
|Nhà văn hóa khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
| <ref name="JICAREPORT" />
|
|-
!'''III'''
| style="text-align:center;" | -
| -
|''đang nghiên cứu'' <ref>{{Chú thích web|url=https://laodong.vn/xa-hoi/can-tho-chap-thuan-chu-truong-thuc-hien-du-an-nong-nghiep-cong-nghe-cao-881284.ldo|tựa đề=Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao}}</ref>
|''đang nghiên cứu''
|-
|3
| style="text-align:center;" | 0.48
| Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển kinh tế biển tại Phú Quốc
|''đang nghiên cứu'' <ref name="JICAREPORT" />
|-
|4