Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên Mục hoàng hậu”

==Danh sách==
*[[Tư Mã Ý|Tây Tấn Tuyên Đế]] [[Trương Xuân Hoa|Tuyên Mục hoàng hậu]] (truy tôn, thời [[Tào Ngụy]] chỉ được gọi là Tuyên Mục vương phi)
*[[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]] [[Lưu quý nhân (Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế)|Tuyên Mục hoàng hậu]] (do [[Bắc Ngụy Minh Nguyên Đế]] truy tôn, đương thời chỉ gọi là LưuTuyên Mục [[quý nhân]])
*[[Đường Chiêu Tông]] [[Hà hoàng hậu (Đường Chiêu Tông)|Tuyên Mục hoàng hậu]] (sau khi Đường Chiêu Tông giá băng, bà lui về sống ở Tích Thiện Cung nên còn gọi là Tích Thiện Hà thái hậu)
*[[Tây Hạ Cảnh Tông]] [[Một Tàng hoàng hậu (Lý Nguyên Hạo)|Tuyên Mục hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuyên Mục Huệ Văn Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Huệ Văn hậu|Huệ Văn hoàng hậu]])
Người dùng vô danh