Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:X1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<div class="boilerplate archived" style="background-color: {{{bg|#EDEAFF}}}; padding: 0px 10px 0px 10px; border: 1px solid #8779DD;">{{safesubst:<noinclude />#if:{{{body|{{{outcome|{{{reason|{{{result|{{{KQ|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
|{{Quote box
| title = {{safesubst:<noinclude />#switch:{{safesubst:<noinclude />lc:{{{head|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}}}
|resolved|đã giải quyết=ĐÃ GIẢI QUYẾT
|withdrawn|rút lại=RÚT LẠI
|moved|chuyển qua=CHUYỂN QUA
|none|không=KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP
|{{safesubst:<noinclude />#if:{{{head|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}|{{safesubst:<noinclude />uc:{{{head|{{{status|{{{tình trạng|}}}}}}}}}}} }} }}
| title_bg = #C3C3C3
| title_fnt = #000
| quote = {{{body|{{{outcome|{{{reason|{{{result|{{{KQ|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
| width = 30%|halign=left}} }}
:''Thảo luận sau đã được đóng lại. <span style="color:red">'''Xin đừng sửa chữa nó.'''</span> Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.''<!-- from Template:Archive top-->
----<noinclude></div>
{{documentation}}
</noinclude>