Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ đế”

* [[Chu Vũ Ôn|Minh Huệ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu dài là [[Hiếu Huệ Đế]])
* [[Lê Kính Tông|Lê Huệ Đế]] (có thụy hiệu khác là Giản Huy Đế)
* [[Dục Đức|Nguyễn Huệ Đế]] (hoặc Minh Huệ Đế, đều gọi tắt theo thụy hiệu dài Khoan Nhân Duệ Triết Tĩnh Minh Huệ Hoàng Đế, có thụy hiệu khác là Cung Huệ Đế, trước đó từng làm Xuân Trường [[Trang Cung công]] và Thụy Trang Cung công, từng được truy tặng làm Thụy Nguyên [[Trang Cung quận vương]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh