Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trang Cung vương”

==Danh sách==
#Nguyễn triều Lãng Xuyên Trang Cung quận vương [[Nguyễn Uông]] (truy tặng, trước từng được truy tặng làm Lãng Xuyên Trang Cung quận công, thực tế thời [[nhà Lê trung hưng]] chỉ là Lãng Xuyên Trang [[Cung hầu]] và truy tặng Lãng Trang Cung quận công)
#Nguyễn triều Thụy Nguyên Trang Cung quận vương [[Dục Đức|Nguyễn Phúc Ưng Chân]] (sau được vua [[Thành Thái]] truy tôn là [[Cung Huệ đế]] và [[Minh Huệ Đế (định hướng)|Minh Huệ Đế]], thường gọi tắt là [[Huệ đế]], trước kia từng làm Xuân Trường Trang Cung công và Thụy [[Trang Cung công]], tuy nhiên sử sách thường chép là Dục Đức Đế)
#Nguyễn triều Thái Thạnh Trang Cung quận vương [[Nguyễn Phúc Hồng Phó]] (truy tặng, thực tế giữ chức Thái Thạnh Trang Cung Công và Thái Trang Cung quốc công)
#Nguyễn triều An Phúc Trang Cung quận vương [[Nguyễn Phúc Hồng Kiện]] (truy tặng, thực tế giữ các tước hiệu: An Phúc Cung Túc [[quận công]], An Phúc Cung Túc Công và Thường Cung Túc [[quốc công]])
Người dùng vô danh