Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh Huệ Đế (định hướng)”

 
==Thụy hiệu==
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Vương Kiến (Tiền Thục)|Tiền Thục Minh Huệ Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thần Vũ Thánh Văn Hiếu Đức Minh Huệ Hoàng Đế, do vậy cũng đôi khi gọi là [[Thần Vũ Đế]])
* [[Dục Đức|Đại Nam Minh Huệ Đế]] (hoặc Huệ Đế, đều gọi tắt theo thụy hiệu dài Khoan Nhân Duệ Triết Tĩnh Minh Huệ Hoàng Đế, có thụy hiệu khác là Cung Huệ Đế, trước đó từng làm Xuân Trường [[Trang Cung công]] và Thụy Trang Cung công, từng được truy tặng làm Thụy Nguyên [[Trang Cung vương]], tuy nhiên sử sách thường chép là Dục Đức Đế)
 
==Đế hiệu kèm Thụy hiệu==
Người dùng vô danh