Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Pháp năm 1958”

n
Sửa câu cú
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Sửa câu cú)
* giai đoạn cuối cùng là bản dự thảo sơ bộ có sửa đổi được Toà Tham chính xem xét từ ngày 15 tháng 8 năm 1958.
 
Ngày 28 tháng 9 năm 1958 bản dự thảo hiến pháp được cử tri Pháp thông qua trong ​​cuộc trưng cầu dân ý dân, 79,25% chấp nhận, chỉ 15,6% bỏ phiếu trắng.<ref>http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/1958/quels-ont-ete-temps-forts-elaboration-constitution.html.</ref> Ngày 4 tháng 10 năm 1958 Hiến pháp được Tổng thống René Coty ban hành.
 
=== Bản gốc ===
** Điều 7: phương thức bầu cử tổng thống và trường hợp tổng thống lâm thời;
** Điều 8: bổ nhiệm Thủ tướng;
** Điều 11: vai trò của tổng thống trong thủ tục trưng cầu dân ý dân, theo yêu cầu của chính phủ hay Nghị viện; từ năm 2008 cũng cung cấp cơ chế trưng cầu dân ý dân mới;
** Điều 12: giải tán Hạ viện;
** Điều 15: trách nhiệm của Tổng thống là tổng tư lệnh;
 
* Chương XIII (Điều 76 và 77) - Các điều khoản chuyển tiếp liên quan đến Tân Caledonia: luật đặc biệt về địa vị của Tân Caledonia:
** Điều 76 và 77: quy chế về Tân Caledonia, được người dân Tân Caledonia chấp nhận trong cuộc trưng cầu dân ý dân năm 1998, về việc ở lại với Pháp hay trở thành nước độc lập trong tương lai, và thời kì chuyển tiếp trước khi người dân quyết định trở thành nước độc lập hoàn toàn.
 
* Chương XIV (Điều 87 và 88) - Về các nước nói tiếng Pháp và các hiệp định liên kết: hợp tác giữa các nước nói tiếng Pháp:
* Chương XV (các điều từ 88-1 đến 88-7) - Liên minh châu Âu:
** các điều từ 88-1 đến 88-7: quan hệ giữa Pháp và Liên minh châu Âu. Các điều này được thêm vào nhân dịp Hiệp ước Maastricht được phê chuẩn vào năm 1992, và được sửa đổi vào tháng 2 năm 2008 để cho kịp Hiệp ước Lisbon có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2009;
** Điều 88-5: Pháp phải tổ chức trưng cầu dân ý dân để phê chuẩn bất kỳ nước mới nào gia nhập Liên minh châu Âu.
 
* Chương XVI (điều 89) - Sửa đổi: các phương thức sửa đổi Hiến pháp:
# 1993: sửa đổi các Chương VIII, IX, X và XVI, đánh số lại Chương X, XI, XII, XIII, XIV, XV và XVI, sửa đổi Điều 65 và 68, bổ sung Chương X, Điều 68-1, 68-2 và 93;
# 1993: về các hiệp định quốc tế về quyền tị nạn, bổ sung điều 53-1;
# 1995: mở rộng phạm vi trưng cầu dân ý dân, thành lập một phiên họp quốc hội duy nhất, sửa đổi chế độ bất khả xâm phạm nghị viện và bãi bỏ các điều khoản liên quan đến Cộng đồng Pháp và các điều khoản chuyển tiếp, sửa đổi Điều 1, 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 và 88, bổ sung điều 68-3, bãi bỏ Chương XIII và XVII, Điều 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 và 93;
# Năm 1996: sửa đổi Điều 34 và 39, bổ sung các điều 47-1;
# 1998: về Tân Caledonia, bổ sung Chương XIII, Điều 76 và 77;