Khác biệt giữa các bản “Không-thời gian”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Không-thời gian phẳng ==
:''Xem bài chính [[mêtric Minkowski]], [[VéctơVectơ-4]]''
Trong [[thuyết tương đối hẹp|lý thuyết tương đối hẹp]], không-thời gian là không-thời gian phẳng. Nhiều [[đại lượng vật lý]] ở dạng vectơ trong [[không gian ba chiều]] được mở rộng ra thành '''vectơ-4'''. Một vectơ-4 là một bộ gồm 3 thành phần, gọi là thành phần không gian, cùng với 1 thành phần, gọi là thành phần thời gian: ''V'' = [''v''<sub>''t''</sub>, ''v''<sub>''x''</sub>, ''v''<sub>''y''</sub>, ''v''<sub>''z''</sub>] = [''v''<sub>''t''</sub>, '''v''']. [[Bình phương]] của độ lớn của vectơ-4 được tính theo công thức:
:''V''<sup>2</sup> = '''v'''.'''v''' - ''v''<sub>''t''</sub><sup>2</sup>