Khác biệt giữa các bản “Trang Giản Vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
==Danh sách==
* Nam Tống Tần Trang Giản Vương (hoặc Đại Ninh Trang Giản quận vương, Thuận Trang Giản Vương, Vệ Trang Giản Vương và Ngô Trang Giản Vương) [[Ngô Ích]]
* Minh triều [[Chu Tá Kính|Tĩnh Giang Trang Giản Vương [[Chu Tá Kính]] ([[:zh:朱佐敬|朱佐敬]])
* Minh triều [[Lâm Tuyền Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Chu Công Luyện|Bảo An Trang Giản Vương [[Chu Công Luyện]] ([[:zh:朱公𨱈|朱公𨱈]])
* Minh triều [[Nhữ Dương Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Tạc Thành Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Chu Phạm Thự|Thông Vị Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Chu Tuấn Tạ|Hoài Nhân Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Chu Tá Kính|Tĩnh Giang Trang Giản Vương]]
* Việt Nam [[Lê Duy Thiệu|Hậu Lê Trang Giản Vương]] (truy tôn)
 
Người dùng vô danh