Khác biệt giữa các bản “Trang Giản Vương”

* Nam Tống Tần Trang Giản Vương (hoặc Đại Ninh Trang Giản quận vương, Thuận Trang Giản Vương, Vệ Trang Giản Vương và Ngô Trang Giản Vương) [[Ngô Ích]]
* Minh triều Tĩnh Giang Trang Giản Vương [[Chu Tá Kính]] ([[:zh:朱佐敬|朱佐敬]])
* Minh triều [[Lâm Tuyền Trang Giản Vương [[Chu Mĩ Dung]] ([[:zh:朱美塎|朱美塎]])
* Minh triều Bảo An Trang Giản Vương [[Chu Công Luyện]] ([[:zh:朱公𨱈|朱公鍊]])
* Minh triều [[Nhữ Dương Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Nghi Phong Trang Giản Vương]]
* Minh triều Thông Sơn Trang Giản Vương [[Chu Quý Tường]] ([[:zh:朱季垟|朱季垟]])
* Minh triều [[An Khâu Trang Giản Vương [[Chu Dương Giám]] ([[:zh:朱阳鐆|朱阳鐆]])
* Minh triều [[Chu Duyệt Hy|Vĩnh Xuyên Trang Giản Vương]]
* Minh triều [[Thanh Nguyên Trang Giản Vương]]
Người dùng vô danh